ส ล ะ เวลาวันละ 3 น า ที อ ธิ ษ ฐ า น ก่อนนอน เ ป็ นศิริมงคล ทำให้ ห ลุ ด พ้ น บ่ ว ง ก ร ร มตัวเอง

Loading...

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธรรม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พ ระพุ ทธเจ้า

เคยสอนให้ ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า

ขณะที่หลับ ขออย่ าให้ อกุศลทั้งหลาย ก ามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของ ข้าพเจ้า

วันนี้เราขอนำเสนอวิ ธีการอ ธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลา แค่วันละ 3 นาที

ส ว ดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคล และช่ วยให้ห ลุดพ้นบ่วงกร รมตัวเอง

วิ ธี การอธิ ษฐานก่อนนอน

อธิ ษฐาน หน้าพ ระพุ ทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประม าทพลาดพลั้ง ล่ วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พ ระพุ ทธ พ ระธรรม

พ ระอรหันต์ ทุ กพ ระองค์ พ ระอริยส งฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพ ระคุณ และท่านเจ้ากร รมนายเ ว ร

จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกร รม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติ ดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

Loading...

ขอถอน คำอธิ ษฐาน คำสา บาน ที่จะติ ดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่ านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละล าภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส ารสมบัติ

อุปสรรคใด ๆ โ ร ค ภั ยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พ ระนิพพาน เทอญ หากมีผู้ใด เคยสร้าง เ ว ร สร้างกร รมกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกร รมให้ ขอถอน ความพย าบาท

ความอ าฆ ๅต และคำส ๅ ปเเ ช่ งในทุ กชาติ ทุ กภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำส ๅ ปเเ ช่ งของปวงชนของ เจ้ากร รมนายเ ว รขอให้พ้นน ร กภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญเราควรตั้งใจ

ให้อภั ย ทุ กสิ่งทุ กอย่ าง และแ ก่ทุ กคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผู กเ ว รเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบ แต่ศั ตรูแต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา

มองไปทางใด ก็เจอแต่มิตรไมตรีแนะนำส วดก่อนนอนทุ กคืนตั้งจิ ตก่อนที่จะหลับนอน เราควรตั้งใจให้อ ภั ย ทุ กสิ่งทุ กอย่ างและแก่ทุ กคน

แหล่งที่มา s h a r e si com

Loading...

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวฮอต วันนี้